Internet & Network solutions Extraa IS
HOME 
WEBDESIGN 
DOMEINNAAM
HOSTING 
PRO-MODULES
REFERENTIES
HELPDESK
BEDRIJFSINFO
CONTACT
SITEMAP

Onze referenties
www.bouwbedrijfhokse.nl

U bevindt zich in: Contact > Algemene voorwaarden  
Algemene voorwaarden

NEDERLANDS

Lees voordat u informatie op deze website gaat bekijken eerst de onderstaande voorwaarden voor het raadplegen van informatie op de website van Extraa Internet Solutions.

Door het raadplegen van informatie op onze websites accepteert u deze voorwaarden.

Extraa Internet Solutions stelt, via haar website, informatie van haarzelf en haar klanten ter beschikking aan derden.

Extraa Internet Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar voor klanten ter beschikking gestelde informatie. Indien naar uw mening klanten van Extraa Internet Solutions zich bezighouden met een van de onderstaande activiteiten, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de desbetreffende klant. Indien de klant niet uit eigen beweging stopt met betreffende activiteiten kunt u contact opnemen met Extraa Internet Solutions.

Onder bedoelde activiteiten vallen:
 • Het zich toegang verschaffen tot computersystemen of computerapparatuur waartoe men niet geautoriseerd is
   
 • Het introduceren of verspreiden van computervirussen
   
 • Het verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet
   
 • Het openbaar maken, verveelvoudigen of gebruiken van software en andere werken die beschermd zijn door enig recht van intellectueel eigendom.

Extraa  heeft de grootst mogelijke zorg betracht bij het samenstellen van de door haarzelf ter beschikking gestelde informatie. Mocht u desondanks informatie vinden die foutief is, in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit werk(en) waarop u enig recht van intellectueel eigendom meent te kunnen doen gelden, neemt u dan contact op met Extraa Internet Solutions

Nederlands rechts is van toepassing op deze voorwaarden en onze diensten.

Extraa Internet Solutions
Alle diensten en producten van Extraa Internet Solutions worden onder de handelsnaam Extraa Internet Solutions geleverd.

Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Extraa Internet Solutions.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189, van toepassing.
Desgevraagd zenden wij u kosteloos een exemplaar hiervan toe.
 

ENGLISH

Before using the online services provided by the website of Extraa Internet Solutions please read the terms regulating the use of Extraa Internet Solutions 's online services.
By using the services you accept these terms.

Extraa Internet Solutions puts information of itself and its customers to the disposal of third parties though its website.

Extraa Internet Solutions takes no responsibility whatsoever regarding the information made available by its customers.

If in your opinion customers of Extraa Internet Solutions use its online services for one of the activities mentioned below, we kindly request you to contact that customer directly. If the customer will not stop the activities after you contacted them, contact Extraa Internet Solutions.

The mentioned activities include:

 • gaining unauthorised access to computersystems or computer equipment
 • introducing or distributing computer virusses;
 • distributing information contrary to the law, or contrary to commonly accepted values in society or for communication over Internet
 • publication, multiplication or use of software or other works which are protected by any right of intellectual property.

Extraa Internet Solutions used the greatest caution possible in the collection of the information made available by itself. If, however, you encounter information which is wrong, or contrary to the law, or contrary to commonly accepted values in society or for communication over Internet, or consists partly or wholly out of works on which you exercise any right of intellectual property, please contact Extraa Internet Solutions.

Dutch law is applicable to these terms and our services.
On all our offers and contracts are the FENIT terms and conditions applicable. Registered at cort in Den Haag on 8 december 1994 under number 1994/198. We will send you a free copy.

 

 

Domeinnaam

Registreer hier uw domeinnaam! Registreer hier uw domeinnaam!

Hosting

100MB
Bekijk hier ons hostingaanbod

  © Copyright 2003 - Extraa